Our Family
Genealogy Pages

Startpagina  |  Wat is er nieuw  |  Foto's  |  (Levens)verhalen  |  Grafstenen  |  Rapporten  |  Familienamen
Zoek
Voornaam:


Familienaam:Aantekeningen


Treffers 151 t/m 171 van 171

      «Vorige 1 2 3 4

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
151 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I65601)
 
152 Peter: Leo Siermann (zwager; getrouwd met twee na oudste zus van moeder Elisabeth Josepha Covers) [I66085]
Meter: Maria Siermann-Covers (twee na oudste zus van moeder Elisabeth Josepha Covers) [I66078] 
Wüst, Anthonius Leo (I65599)
 
153 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I65596)
 
154 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I65594)
 
155 Petrus was werkzaam als kleermaker in Groningen. Rohling, Petrus Berend (I65958)
 
156 Piere en Stientje woonden na hun trouwen in Leeuwarden Noordvliet, slot R 543
Piere was koopman ,maar later melkboer voor de Lypmh melkfabriek te Leeuwarden 
Boersma, Piere (I65723)
 
157 Piere en Stientje woonden na hun trouwen in Leeuwarden Noordvliet, slot R 543
Piere was koopman ,maar later melkboer voor de Lypmh melkfabriek te Leeuwarden 
Gezin F32826
 
158 rietbewerker van Nieuwenhoven, Jacobus (I66599)
 
159 Soldaten leger Napoleon

Flierl, Laurentius Harmens bakker, geb. Dokkum 10.10.1790,
wonende aldaar, zoon van Harmen Flierl en Cobaatje Metz;
loteling lichting 1810 mairie Dokkum lot nr. 16; 14.06.1812
33e regt. lichte inf. (jagers) onder nr. 4909, 4e bat., 2e
comp.; volgens het regimentsstamboek 16.03.1812 bij het
korps; volgende hetzelfde stamboek 20.11.1812 te Smolensk
krijgsgevangen genomen wat volgens de literatuur niet juist
kan zijn; tr. Haskerland (mairie Joure) 18.02.1816 Catrina
Hendriks Wesling bronnen: 0A Dokkum inv.nr. 712-734 lichting
1810; BS Haskerland (mairie Joure) huw. akte 1816 nr. 2;
uittreksel matricule 33e regt. verstrekt door dhr. J. B. J. W?st te Amstelveen 
Flierl, Laurentius Hermanus (I65933)
 
160 Soldaten leger Napoleon

Wieling, Jacob Ates, geb. Lippenhuizen 03.03.1789, wonende te
Wijnjeterp, zoon van Ate Gosses Wieling en Lijske (?) Wiebes
loteling lichting 1809 mairie Lippenhuizen lot nr. 28; moet
zich 25.10.1811 voor actieve dienst melden op het
Tournooiveld te Leeuwarden; 09.11.1811 124e reg. inf. onder
nr. 3481; 5e en 2e bat., beide 2e comp; veldtocht 1812; wordt
eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was van 03.05.1812
uit Maagdenburg; bij naamsaanname 22 jaar 'in keizersdienst
te lande'
Bronnen: Tresoar nr. 92 op de lijst vermisten toegang 11
inv.nr. 6510 nr. 22; Tresoar toegang 16/161; Raf
Lippenhuizen, fol. 22v; OA Opsterland ing. stukken inv.nr. 6
doos 27c 
Wieling, Jacob Ates (I68299)
 
161 Spaanse griep. Visser, Johanna Antonia Maria (I70994)
 
162 Stichter G. Stockmann en Zonen te Sneek;
Gerhard Georg Stockmann was medefirmant in B. Stockmann en Co te Bolsward en na enig verschil van mening splitste hij zich af en begon op 1 maart 1811 te Sneek: G. Stockmann en Zonen.
Mede in de zaak werden opgenomen zijn zoons: Bernard Georg Joseph en Gerhard Hermann Heinrich Anton. 
Stockmann, Gerhard Georg (I70656)
 
163 Toen eind 1811 een familienaam verplicht werd gesteld, hebben in Friesland een vijftal personen de naam Van der Schuit aangenomen en een tweetal de naam Schuit. In de registers van familienamen vinden we in de gemeente:

1. Haskerland: Eyse Cornelis van der Schuit, te Joure, met 2 kinderen.
2. Hemelumer Oldeferd: Meye Bendix van der Schuit, te Nijega, met 3 kinderen en 3 kleinkinderen.
3. Tietjerksteradeel: Rinze Klazis van der Schuit, te Oostermeer.
4. Wonseradeel: Johannes Sjoerds van der Schuit, te Greonterp met drie kinderen.
5. Wymbritseradeel: Obbe Benedictus van der Schuit, te Woudsend, met 5 kinderen 6 kleinkinderen.
6. Schoterland: Meindert Annes Schuit, te Rotserhaule, met 5 kinderen.
7. Weststellingwerf: Louwe Tijmens Schuit, te Noordwolde, met 2 kinderen.

Meye Bendix (nr. 2) en Obbe Benedictus (nr. 5) waren broers, de anderen hebben waarschijnlijk onafhankelijk van elkaar de naam (van der) Schuit aangenomen.

Naast de namen Schuitema, Schuitmaker, Schuitemaker en Schuiten kwam ook nog de naam Schuitje voor als nieuwe familienaam. Deze naam werd pas in 1813 aangenomen door Harmen Jelles uit Balk, Gaasterland, met het excuus "dat hij tijdens de (eerste) inschrijving te laat was gekomen", zoals geregistreerd is op een "Tableau van Persoonen welke met betrekking tot het aannemen van Familienamen niet aan hunne verpligting hebben voldaan". (TRESOAR: Familienamen 1811; Balk, BRF 3713 035-036)

Harmen Jelles schijnt al spoedig spijt te hebben gekregen van die naam. Slechts tweemaal komt de naam Schuitje nog voor in de Burgerlijke Stand: bij de geboorte van zijn dochter Anna Maria, te Balk op 22 april 1813 en bij haar spoedig overlijden, eveneens te Balk op 30 oktober 1814. In de notari?le archieven vinden we nog een vermelding op 12 juli 1815 bij een aankoop van een huis in Balk en op 6 januari 1818 waarbij Harmen Jelles de laagste inschrijver is voor de bouw van een brug over de Scharster Rien. (TRESOAR: Notarieel archief; Toegangsnr. 26, 74002 en 118003) Daarna wordt doodleuk de naam Van der Schuit gebruikt. Het eerst wanneer zijn dochter trouwt, te Balk op 31 december 1829: zij wordt in de akte Jantje Harmens van der Schuit genoemd en vader ondertekent met Harmen Jelles van der Schuit !

Een zoon van Harmen Jelles, Frederikus Harmens van der Schuit, trouwt te Balk op 15 oktober 1837 zowaar met een Corneliske Sjoerds van der Schuit ! Zij is de kleindochter van eerdergenoemde Obbe Benedictus van der Schuit (nr. 5) en in geen gevaval familie van haar man. Een oom van Corneliske, Hidde Obbes van der Schuit, duidt in zijn testament van 5 april 1873 de dochters van Frederikus Harmens van der Schuit toch weer aan met de naam Petronella en Geeske Schuitje ! Ook hun vader noemt hij Frederik Schuitje. Ook Fredrikus Harmens gebruikt de naam Schuitje; echter maar ??n enkele keer bij het afsluiten van een lening op 9 mei 1846.

Hoe kwam Harmen Jelles er toe om zich Schuitje te noemen?
Hoewel Harmen Jelles het beroep van timmerman uitoefende, blijkt dat zijn vader Jelle Harmens houtschipper op een "sk?tsje" was, het Friese woord voor "schuitje". In de hypotheekboeken van Gaasterland wordt Jelle Harmens enige keren genoemd i.v.m. de aankoop van een "schuiteschip" en het lenen van geld met als onderpand het schip. (TRESOAR: Nedergerecht Gaasterland; Y11 f103, Y12 f31v, 32 en 34v) Het nageslacht van de broer van Jelle, Freerk Harmens, zal zich later De Roos noemen; doch duidelijk is, dat Harmen Jelles bij het kiezen van zijn naam zich heeft laten inspireren door het beroep van zijn vader.


bron:

artikel uit het driemaandelijkse blad van de Stichting Schu-y-i-ij-t "In hetzelfde Sch-y-i-ij-tje" van september 1989, jaargang 5 nummer 11. geschreven door Frederik van der Schuit uit Leeuwarden 
Schuitje (van der Schuit), Harmen Jelles (I68154)
 
164 tst = Anna Catharina Aleid? Reckelings + Hinrik Stockman.
Gedoopt (rk.) op 06-05-1754 te Mettingen
Getuige(n): Anna Catharina Reckeling en J. Henricus Stockman 
Mollefelt, Anna Catharina (I447)
 
165 tst = Johan Herman Stockman + Anna Greete Konning, beyde Mtgn.
Gedoopt (rk.) op 22-10-1774 te Mettingen
Getuige(n): Anna Margaretha K?nings et Joes Hermannus Stockman. 
König, Anna Maria Angela (I223)
 
166 tst = Johan Koning + Margreta Wevels.
Gedoopt (rk) op 09-08-1743 te Mettingen
Getuige(n): Joes Gerardus K?nnig et Margaretha Wewelers 
König, Johann Bernard (I446)
 
167 Vertrok naar Noord-Amerika en trouwde een spaans sprekende vrouw.
Hij vertrok naar de U.S.A. en huwde daar een vrouw van Spaanse afkomst.
Het laatste levensteken was een brief uit het jaar 1902. 
Stockmann, Eugenius Josephus (I70816)
 
168 Vrouwkje was eerder gehuwd geweest met Jan Baukes Van Der Woude veehouder te Hallum.
Geboren 1783 en overleden 16-12-1817 te Hallum.
 
Gezin F62
 
169 Was boerendienstmeid te Miedum.
Als weduwe winkelierster, koopvrouw.
De Vergonet familie kwam uit Frankrijk in de tijd van Napoleon. 
Vergonet, Janke (I63)
 
170 Wypke was gedoopt Ned. Hervormd. Wypkje Pieters (I249)
 
171 Zijn stoffelijk overschot werd op 20-09-1945 naar Arnhem teruggevoerd en bijgezet in het priestergraf op het R.K.kerkhof "Moscowa".
Priesterwijding 10-08-1896
Kapelaan te Loenersloot in 1896,
Kapelaan te Slagharen in 1898,
Kapelaan te Hilversum in 1900,
Pastoor te Utrecht, St.Antonius, in 1910,
Deken en Pastoor te Arnhem, St.Walburgis, vanaf 1924. 
Stockmann, Franciscus Louis (Ludovicus) (I70820)
 

      «Vorige 1 2 3 4