Our Family
Genealogy Pages

Startpagina  |  Wat is er nieuw  |  Foto's  |  (Levens)verhalen  |  Grafstenen  |  Rapporten  |  Familienamen
Zoek
Voornaam:


Familienaam:Zoekresultaten


Treffers 1 t/m 50 van 1,892 voor Stamboom is gelijk aan SSV

1 2 3 4 5 ... 38» Volgende»

 #  Gezins-ID   Vaders naam    Moeders naam    Getrouwd    Plaats 
1 F33552
 
 Veldhuizen, Sygje   
2 F33333
 
 Stoelwinder, Afke Jans   
3 F33335
 
 Stoelwinder, Betje   
4 F33336
 
 Stoelwinder, Sietske   
5 F33221
 
 Kuiper, Djieuwke Wiebes   
6 F33337
 
 Stoelwinder, Aaltje Tjeerds   
7 F33279
 
 Stoelwinder, Marijke   
8 F33332
 
 Stoelwinder, Annigjen Hendriks   
9 F33362
 
 Jonker, Antje Tjalkes   
10 F33624
 
 Veldhuizen, Hendrikje   
11 F34306
 
 Brouwer, Trijntje   
12 F33828
 
 van der Dam, Sietske   
13 F33937
 
 Hoekstra, Jantje   
14 F33957
 
 Huizinga, Trijntje Taekes   
15 F33963
 
 Waldus, Jeltjen Tjebbes   
16 F33967
 
 Benedick, Wilhelmina   
17 F34014
 
 Jantje Roels   
18 F34038
 
 de Vries, Hendrikjen Hendriks   
19 F34387
 
 Schrakamp, Euphemia Maria   
20 F34391
 
 Niemann, Catharina   
21 F34549
 
 Veldhuizen, Betty   
22 F34392
 
    
23 F158
 
Abel Pieters Janke Jentjes   
24 F903
 
Albert Teijes Minke Thomas 05 nov 1719 Goutum  
25 F3601
 
Andries Tietses Auck Sioecx 22 apr 1661 Idaarderadeel (gemeente)  
26 F34045
 
Ane Jans Antje Tjeerts   
27 F503
 
Bauke Harmens Renske Pieters   
28 F90
 
Bauke Harmens Aafke Alberts 14 mrt 1790 De Knipe  
29 F34048
 
Berend Dirks Antje Tjebbes   
30 F34496
 
Berend Hotses Tjitske Harmens 14 mrt 1723 Poppingawier  
31 F33610
 
Broer Willems Froukje Aukes 08 feb 1767 Rijperkerk  
32 F34049
 
DaniĆ«l Walings Tettje Tjeerds   
33 F34055
 
Dirk Jans Sijke Gelts   
34 F143
 
Douwe Jans Geertje Brands   
35 F224
 
Douwe Ypes Sietske Gerbens 06 mei 1770 Leeuwarden  
36 F156
 
Egbert Tjeerds Lamke Abels 08 jun 1766 Weststellingwerf (gemeente)  
37 F149
 
Fokke Sijbrens Hylkjen Pieters   
38 F34054
 
Fokke Tjerks Antje Cornelis   
39 F33615
 
Gauke Jelles Baukje Hanses 01 feb 1685 Drachten, gemeente Smallingerland  
40 F130
 
Gerben Annes Aaltje Jans   
41 F166
 
Haije Jans Antje Jeips 09 mrt 1772 Schoterland (gemeente)  
42 F33612
 
Harmen Freerks Taapke Jelles 19 jun 1735 Workum  
43 F34050
 
Hendrik Frerix Jikke Jacobs   
44 F191
 
Hessel Johannes niet genoemde moeder   
45 F764
 
Hessel Johannes niet genoemde moeder   
46 F900
 
Hille Jans Wikje Tjeerds 23 jun 1720 Cornjum  
47 F3600
 
Hille Juckes Antie Pietersdr 06 okt 1645 Idaarderadeel (gemeente)  
48 F34495
 
Hotse Jelles Antje Hotses 13 mei 1707 Deersum  
49 F896
 
Hotse Ypes Aukje Gerbens 04 dec 1676 Idaarderadeel (gemeente)  
50 F257
 
Jan Egberts Grietje Arends 11 aug 1743 Noordwolde, gemeente Weststellingwerf  

1 2 3 4 5 ... 38» Volgende»